top of page

Et muslimsk manifest 

Mariam-moskeen er et sted for dig, der søger Allah, for dig, der er en søgende. Til dig, der mangler et fællesskab baseret på ligeværd, hengivenhed og plads til forskellighed. For dig, der er åben for forståelsen af, at forskellige principper kan eksistere side om side. For dig, der ikke ønsker at monopolisere sandheden, men søger at afspejle den ved at være et godt eksempel og et lys for andre.

 

For dig, der ikke dømmer, men drømmer om at forsone det uforsonlige. For dig, der betragter alle mennesker som dine brødre og søstre uanset religion og nationalitet.

Dette er for dig, som er Allahs tjener og ikke en slave af middelalderlige traditioner såsom tilbedelse af national identitet eller patriarkalske strukturer. Et forum for dig, der fokuserer på det, der forener os som mennesker. Til dig, der hungrer efter viden og tør udfordre de patriarkalske strukturer i vores egne fællesskaber.

Vi er muslimer med en rodfæstet tro på Koranen som Allahs åbenbarede ord. Vi tror, at dette ord kommer til live, når vi søger viden og forsøger at forstå, hvad vores Skaber ønsker af os og for os. Vi tror på, at Koranen kan forvandle os som mennesker, når vi søger essensen bag teksten. At være tæt på Allah og søge Allahs ENHED (tawhid) er et af grundlaget for Mariam-moskeen. Dette er et forum for dig, som er bevidst om motiverne bag dine handlinger – og hvem ved, at det er motivet, der skaber karakteren af dine handlinger. Det, der motiverer vores handlinger, er ikke forventningen om himlen eller frygten for helvede, men udelukkende vores hengivenhed til vores Skaber.

Vores vej Islam giver mulighed for udfoldelse af et enormt spirituelt potentiale og fører til udvikling af selvet. Vores vej gør os frie som mennesker. Ydmyghed og taknemmelighed er trofaste støttepiller, når vi går på hjertets vej.

Grund

Mariam-moskeen arbejder for en rationel, dynamisk og åben forståelse af Koranen, der søger at opdage og bruge dens moralske, filosofiske, politiske og spirituelle værdier: lighed for alle uanset køn, race, nationalitet, social status eller religion . Vi opfordrer den enkelte til at bruge deres fornuft og selv studere Koranen.

I denne proces er det afgørende at finde en guide, der har viden. Vores udgangspunkt er, at Allah har givet os et intellekt, som gør det muligt for os at fortolke og efterleve det Ord, Gud har åbenbaret for os.

Vi mener, at individet bør søge at forstå Koranen ved at skabe en balance mellem fornuft og følelser (hjertet) i fortolkningen af Koranen. Nogle af versene i Koranen er klare i deres betydning, mens andre kræver yderligere fortolkning. Ijtihad betyder at udlede eller trække ud og er individets brug af intellektet til at forstå Koranen.

Tafsir henviser til en eksegese af Koranen. At opdage, afklare og afsløre det, som før var skjult eller tilsløret. Forklaring af betydningen af ord, som måske i første omgang støder på synes uklart. Tafsir er den litterære genre, der består af kommentarer og fortolkning af Koranen. Ijitihad og tafsir er vigtige redskaber, når man ønsker at forstå Guds vejledning, som udtrykker fasthed og fleksibilitet på samme tid. Koranen og profetens praksis opmuntrer mænd og kvinder til til enhver tid at søge at vokse i viden.

"Så høj over alt være Allah, den sande konge. Og skynd dig ikke (O Muhammed) med Koranen, før dens åbenbaring er fuldendt for dig, og sig: Min Herre! Øg mig i viden”

(Koranen 20:114)

"Vi har bestemt bragt dem en bog (Koranen), som vi har forklaret meget detaljeret med viden - en vejledning og en barmhjertighed til dem, der tror."

(Koranen 7:52)

En mand spurgte engang profeten, hvem der var den største videnskabsmand. Han svarede: den person, der altid prøver at lære af andre, for en elev hungrer altid efter ny viden. Tilbedelse uden viden tjener intet formål, og viden uden forståelse tjener intet formål. Og den tomme recitation af Koranen uden forståelse tjener intet formål.

Fornyelse

Vi arbejder på at genlæse den muslimske forståelse af Koranen. Al-Nahda er et arabisk udtryk, der blandt andet refererer til islams genfødsel eller renæssance. Vi mener, at der er behov for information blandt både muslimer og ikke-muslimer. Vores fokus er derfor rettet mod at skabe et fælles forum for aktive muslimer i Danmark og udlandet, hvor vi sammen kan forvandle os selv og give liv til en islamisk genfødsel. Forvandlingen er betinget af ydmyghed og den rene intention om at opnå viden. Hvis vi ønsker viden, næring og mening fra Koranen, kan vi starte med at erkende vores uvidenhed og enorme behov for transformation og viden. Gennem vores aktiviteter ønsker vi at skabe muslimske stemmer, som kan bringe nuancer til debatten, udfordre den voksende islamofobi og det billede, nogle ikke-muslimer har af islam i Vesten.

Mange er uvidende om de store muslimske litterære værker inden for videnskab, teologi, filosofi osv. Vi ønsker gennem vores aktiviteter at synliggøre de muslimske intellektuelle, filosoffer, videnskabsmænd, kunstnere og åndelige vejledere, som sjældent optræder i læseplan for de vestlige uddannelsessystemer. Vi ønsker også at genetablere den aktive rolle, kvinder har spillet i islams historie og tradition.

Desuden ønsker vi at gøre kvinder mere synlige, da de ofte er underrepræsenterede og usynlige i de muslimske samfund, når det kommer til at levere fredagskhutbah i de eksisterende moskésamfund over hele verden. Vi er fortalere for princippet om, at de, der har viden, skal udbrede den til både mænd og kvinder. Den afgørende faktor er viden og ikke kønnet.

En af vores visioner er at uddanne en ny generation af kvindelige imamer. En dag vil muslimske kvinder holde khutbah/prædikenen i moskeer over hele verden sammen med mænd. En kvindelig khatiba/ en kvinde, der leder prædikenen (khutbaen) for mænd og kvinder under fredagsbønnen ville styrke harmonien og balancen mellem kønnene og sende et vigtigt signal om ligestilling, retfærdighed, solidaritet, fællesskab og samarbejde på tværs af kønsopdelingen til de kommende generationer af muslimer. I Mekka, som er et symbol på det ultimative niveau af tro og fjernelse af alle skel og barrierer, går mænd og kvinder rundt i Kabba sammen. Alt starter med den menneskelige stemme. Lad den stemme være mænds og kvinders stemme.

"Ophøj jer selv med Allahs bog, for sandelig, det er et stærkt reb, et stærkt lys og en god kur, en kilde, der slukker tørsten, en beskyttelse for den, der ledes af den og en kilde til frihed for den ene. hvem holder fast ved det"

Ali

Kritik

Kritik er kendt som naqd på arabisk og er et positivt ord for os, da det giver næring til udvikling og dynamik. Det er vigtigt, at vi tør kritisere hinanden, da kritik ofte udvikler vores forståelse af, hvordan vi bør agere, samt forfiner vores synspunkter. Den højeste form for kritik er selvkritik for at vende blikket og kritik indad, før vi kigger udad. Vi tror på Koranen som Guds åbenbarede ord. Vi anser dette ord for at være evigt sandt, universelt og ufejlbarligt.

Vores fortolkninger på den anden side er relative, forgængelige og fejlbarlige. Vores kritik er rettet mod vores fortolkninger, som ofte bliver til sandhedsideologier. Vi arbejder for en kritisk tilgang til de dogmatiske og pariarkalske fortolkninger af Koranen, samt en kritik af patriarkalske traditioner og kulturer.

Vi står i opposition til dem, der er slaver af national identitet og patriarkalske traditioner i stedet for at være Guds tjenere. Vi ønsker at kende essensen (haqiqa) bag den ydre ramme, som danner (sharia). Vi indtager en kritisk holdning i forhold til de muslimer, som deler verden op i islam og vesten.

De, der føler sig moralsk overlegne på grund af det faktum, at de er muslimer og bruger ordet kafir, oversat som vantro for at betegne alle ikke-muslimer som vantro.

Vi tager et kritisk standpunkt i forhold til de muslimer, som opfordrer unge i vesten til ikke at deltage politisk og påvirke det samfund, de lever i. Dem, hos hvem en sådan retorik er betinget af et ikke-diskriminerende billede af vesten. Vi forholder os kritisk til den danske politiske højrefløj, der dæmoniserer islam og muslimer i Danmark. Som ikke vil ophøre med sine aktiviteter, før muslimer i Danmark opgiver deres faste tro på Koranen som Guds åbenbarede ord. På den måde stiller vi et alternativ til den ekstreme danske politiske højrefløj og den ekstreme muslimske politiske venstrefløj, som begge hævder, at islam og demokrati er uforenelige. Vi ønsker at opløse den voksende islamofobi inden for den politiske højrefløj og optrevle det jerntæppe, der er rejst mellem Dem og Os. Vores kamp foregår gennem saglig argumentation og afbalancerede budskaber. Vores kamp foregår i værdiernes område.

"Allah vil ikke ændre et folks (gode) tilstand, så længe de ikke selv ændrer deres tilstand (af godhed)"

(Koranen 13:11)

Mangfoldighed

Vi arbejder for anerkendelse af alternative fortolkninger af Koranen og religiøs mangfoldighed. Kapacitet, respekt og tolerance er nøgleordene. Vi er ikke repræsentanter for det muslimske samfund i Danmark, og det søger vi heller ikke at være.

"Anti-repræsentativitet" er vores udgangspunkt: ingen kan tale på vegne af islam. Muslimer kan tale for sig selv. De mange forsøg på at forene muslimer i Danmark, er ofte endt i teologiske debatter om, hvem der er de sande muslimer. Ved at tage udgangspunkt i mangfoldigheden ønsker vi at undgå diskussioner om, hvem der er de sande muslimer. Tanken om, at der findes en sand version eller fortolkning af islam, har farlige konsekvenser, da det fører til udelukkelse af dem, der afviger fra den angiveligt korrekte version. Mennesker, der ikke accepterer eller tolererer forskellighed i forståelsen og læsningen (eksegese) af islam, såvel som dens praksis, kan ikke spille en rolle i brobygning og forsoning af værdier i et samfund, hvor konkurrerende opfattelser af, hvad der er værdifuldt, lever side om side med side. Det er ikke vores forskellige tilgange til Koranen, der er splittende, men snarere vores manglende vilje til at acceptere retten til at have forskellige fortolkninger. Det er det, der får os til at være splittede og tilsyneladende uforsonlige.

Mangfoldighed og mangfoldighed er en velsignelse fra Allah ifølge Koranen. Koranens ideal om det gode og retfærdige menneske er ikke betinget af race, køn, tro eller nationalitet. Det eneste, der adskiller et menneske fra et andet, er åndelig fortræffelighed eller dyd, forstået som retfærdig handling. At gøre godt mod et medmenneske og acceptere sin næste på trods af vores forskelligheder. Dette er nogle af de klareste tegn på, at en person bærer islam i sit hjerte - venlighed, tålmodighed, barmhjertighed og tolerance. Vi tror på, at Allah skabte en verden af mangfoldighed, fordi Allah ønskede, at vi ønskede mangfoldighed. For at forstå Allahs enhed (Tawhid)

"O menneskehed! Vi har skabt jer af et enkelt (par) af mand og kvinde og gjort jer til nationer og stammer, så I kan kende hinanden. (Ikke for at I skal foragte hinanden) Sandelig den mest ærede af jer I Allahs øjne er (han, der er) den mest retfærdige af jer. Og allah har fuld viden og er godt bekendt (med alle ting)”.

(Koranen 49:13)

Sandelig, de, der tror, og de, der er jøder og kristne og de, der er sabiere, den, der tror på Allah og den sidste dag og gør retfærdige gode gerninger, skal have deres belønning hos deres Herre, på dem skal der ikke være frygt, og de skal heller ikke sørge .

(Koranen 2:62)

Islam som inspiration – ikke et dekret

Det er muligt at være en trofast muslim og samtidig en fast tro på demokrati. Vi mener, at demokratiet konstant bør være i udvikling, hvis det skal være et aktiv i kampen for at skabe et retfærdigt samfund. Begrebet demokrati er universelt i den forstand, at det ikke er bundet til en bestemt nationalitet, religion eller geografisk placering.

Vi tror på, at alle mennesker deler visse universelle værdier. Vores fokus er altid på det, der forener os mennesker. Vi søger din tilstedeværelse, din viden og dit lys, og vi tilbyder dig at komme og slutte sig til os. Uanset hvem du er, hvor end du er.

Mariam-moskeen

Fredag den 26. august 2016 åbnede en gruppe kvindelige og mandlige aktivister den første kvindemoské med kvindelige imamer i Skandinavien. Vi kaldte moskeen Mariam-moskeen. Udtrykket imam er en titel og praksis, som den dag i dag i Skandinavien og de fleste steder i verden udelukkende tilhører mænd. (Undtagen fra de kvindelige imamer i Kina (siden 1820), USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Somalia, Sydafrika, Canada blandt andre)

Imam er en titel, der har en række betydninger og praksisser, og kan defineres som 'en der leder bøn', 'en der leder moskeen', en åndelig religiøs leder eller 'en der tilbyder islamisk åndelig omsorg'.

Al-Azhar Universitetet i Kairo, samt tre ud af fire islamiske juraskoler, anerkender, at kvinder leder bønner for andre kvinder. Den andalusiske islamiske lærd, Ibn Rushd (lærd i Fiqh og filosof, 1126-1198), bevidner også dette i sit leksikon om islamisk retspraksis. Tabbari tillader kvindelige imamer.

Profeten Muhammed (fred være med ham) bad en kvinde ved navn Umm Waraqa om at lede bønnen for hendes husstand. Umm Salama og Aisha leder bønnen for andre kvinder i den første husmoske i Medina efter profetens død.

Kvinder havde på profetens tid forskellige roller - nogle var lærere, krigere og kvindelige imamer.

Mariam-moskeen ønsker at udfordre den konservatisme og paternalisme, der hersker i hjertet af vores samfund, hvor mænd har al magten. Alt for ofte ser de yngre generationer, der ønsker at udleve deres tro fuldt ud, ikke sig selv i de patriarkalske læsninger af Koranen og i den patriarkalske islamiske praksis. Vores mål er at tilbyde alternativer. Vi er her for at transformere islam i og uden for Europa for at vise verden, at dette er en fredelig religion. Vi vil ændre tingene indefra. Og vi vil tage så lang tid som nødvendigt og gå så langt som til Kina, hvis vi er nødt til at gentage dette budskab for at gøre en ende på uvidenhedens regeringstid.

Vores aktivisme kan opsummeres i 7 teser om reform baseret på islamiske principper om retfærdighed og universelle menneskerettigheder. Specialerne implementeres i det virkelige liv på stedet gennem vores daglige praksis og aktivisme. Specialerne er følgende:

1. Muslimske kvinders ret til at være kvindelige imamer 

2. Muslimske kvinders ret til islamisk skilsmisse uden mandens samtykke

3. Muslimske kvinders ret til tværreligiøse ægteskaber

4. En genlæsning af Koranen med fokus på ligestilling mellem kønnene 

5. Bekæmpelse af den voksende islamofobi

6. Udfordr patriarkalske strukturer 

7. Fremme af religiøs pluralisme og spiritualitet (sufisme)

De 7 teser om muslimske reformer er baseret på islamiske principper om retfærdighed og lighed. Det er vores håb, at muslimske ledere over hele verden vil reflektere over dem og overveje at ændre nogle af de patriarkalske praksisser og strukturer i deres egne samfund. Vi skal finde nye løsninger på de udfordringer, vi står over for. Vi vil stå over for nye dilemmaer som minoritet i Vesten. Muslimske åndelige og religiøse ledere er forpligtet til at finde islamiske løsninger på eksisterende og fremtidige dilemmaer hos den muslimske unge.

bottom of page